REGULAMIN OPIEKI TRENERSKIEJ

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Tomasz Hruświcki w imieniu firmy Movement Care Tomasz Hruświcki, zarejestrowana przy ul. Czarnucha 11/7, 61-612 Poznań, NIP: 9721303184 świadczy usługi trenerskie polegające na:
  – Diagnostyce sportowej
  – Planowaniu indywidualnie dopasowanych treningów
  – Analizie zrealizowanych treningów
  – Bieżących konsultacjach pomiędzy trenerem a zawodnikiem
  – Monitoringu zdrowotnym i wydajnościowym

 2. Ze względu na specjalistyczne wykształcenie usługodawcy (mgr. Fizjoterapii Tomasz Hruświcki, legitymujący się prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty numer 63876 wydanym przez Krajową Izbę Fizjoterapii) wszystkie wymienione wyżej usługi mają znamiona „Fizjoprofilaktyki” ze względu na fakt, iż prowadzony trening ma za zadanie przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie organizmu podopiecznego w zdrowy i niezaburzający zdrowia sposób. Opieka trenerska jest prowadzona w sposób, który umożliwia przede wszystkim:
  – spowolnienie skutków nieprawidłowego stylu życia
  – zahamowanie skutków nieprawidłowego stylu życia
  – wycofanie skutków nieprawidłowego stylu życia

 3. Wyżej wspomniana fizjoprofilaktyka w formie opieki trenerskiej prowadzona jest głównie poprzez:
  – edukację zdrowotną podopiecznych
  – popularyzację i optymalizację aktywności fizycznej wśród podopiecznych
  – diagnostykę funkcjonalną podopiecznych
  – redukcję czynników ryzyka

 4. Wykonywane usługi w ramach opieki trenerskiej określono jako fizjoprofilaktykę pierwotną i fizjoprofilaktykę wczesną na podstawie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku Dz. U. 2015 Poz. 1994

 5. Firma Movement Care Tomasz Hruświcki zarejestrowana przy ul. Czarnucha 11/7, 61-612 Poznań, NIP: 9721303184 świadczy wyżej wymienione usługi na podstawie:
  Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
  – przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  – wpisu nr Z-212454-20190917 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
  – niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§2 Warunki i rozpoczęcie współpracy

 1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy podopiecznym a trenerem zostaje zainicjowane na pierwszym bezpłatnym spotkaniu / konsultacji

 2. Rozpoczęcie współpracy wymaga obopólnego zrozumienia i akceptacji warunków „Umowy o świadczenie usług trenerskich” oraz niniejszego regulaminu.

 3. Przed rozpoczęciem współpracy zawodnik powinien przekazać możliwie kompletną historię treningową, zdrowotną i szczegółowo opisać swoje cele treningowe i możliwości.

 4. Rozpoczęcie współpracy następuje z dniem podpisania „Umowa o świadczenie usług trenerskich”, która określa również szczegółowe warunki współpracy.

 5. Jeżeli strony nie zdecydowały się na podpisanie umowy na czas określony czyli nie został spełniony warunek z punktu 4 „Warunki i rozpoczęcie współpracy” to rozpoczęcie współpracy następuje z dniem zaksięgowania pierwszego przelewu na kwotę ustaloną w „Umowa o świadczenie usług trenerskich” lub podczas pierwszego spotkania.

 6. Kluczowym warunkiem współpracy jest obopólna chęć współpracy trenera i podopiecznego oraz możliwości finansowe podopiecznego, które umożliwią terminowe spłacanie miesięcznej opłaty za opiekę trenerską

 7. Opłata miesięczna za opiekę trenerską zostaje określona w Umowie o świadczenie usług trenerskich lub podczas omówienia przyszłej współpracy (słownie, pocztą elektroniczną, SMS, messenger, WhatsApp)

 8. Realizowany trening zostaje planowany i realizowany w aplikacji TrainingPeaks lub Intervals.icu

§3 Obowiązki trenera

 1. Trener zobowiązuje się do korzystania z aktualnej wiedzy opartej o EBP (Evidence Based Practice) oraz własne doświadczenia

 2. Trener zobowiązuje się do terminowego realizowania procesu planowania treningów i uzupełniania kalendarza treningowego na bieżąco

 3. Trener zobowiązuje się do regularnej kontroli wykonywanych przez podopiecznego treningów, kontroli długoterminowych postępów oraz subiektywnych odczuć podopiecznego

 4. Trener zobowiązuje się do stosownej i szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych jak: przetrenowanie, choroba, brak postępów, wyraźny spadek motywacji, problemy zdrowotne itd.

 5. Trener zobowiązuje się do dyspozycyjności dla podopiecznego, której warunki szczegółowo określa Umowa o świadczenie usług trenerskich oraz Oferta opieki treningowej oraz rozdział „Kontakt z trenerem” niniejszego regulaminu.

§4 Obowiązki podopiecznego

 1. Podopieczny zobowiązuje się do terminowej płatności faktur wystawionych za realizowaną opiekę trenerską

 2. Podopieczny zobowiązuje się do realizowania zaplanowanych treningów w miarę swoich aktualnych możliwości i samopoczucia

 3. Podopiecznych zobowiązuje się do informowania trenera o:
  – powodach niezrealizowanego treningu
  – zaburzeniach w trakcie treningu
  – subiektywnych odczuciach odnośnie wykonywanych treningów
  – aktualnym zdrowiu i samopoczuciu

 4. Podopieczny zobowiązuje się do natychmiastowego informowania trenera o problemach zdrowotnych jeśli się takie pojawią

 5. Podopieczny zobowiązuje się do poszanowania form i harmonogramu komunikacji opisanych w „Kontakt z trenerem”

 6. Podopieczny zobowiązuje się do realizowanych zadań przekazanych przez trenera w szczególności:
  – wykonywania raportów tygodniowych
  – wykonywania regularnych badań krwi (co 3-6 miesięcy)
  – wykonywania testów terenowych, badań wydolnościowych
  – wykonywania konsultacji lekarskich w razie potrzeby

 7. Podopieczny zobowiązuje się do przekazywania na platformę TrainingPeaks oraz Intervals.icu całej swojej aktywności sportowej aby zapewnić pełen obraz aktualnej dyspozycji, zmęczenia i obciążenia

§5 Kontakt z trenerem

 1. Dostępne środki komunikacji:
  – Messenger (Prywatne konto Tomasz Hruświcki)
  – WhatsApp (+48 725 166 693)
  – SMS / Audio +48 725 166 693
  – Adres e-mail tomasz.hruswicki@gmail.com

 2. Kryzysowe środki komunikacji, które zapewniają 100% pewność odczytania i rozwiązania pojawiających się problemów to:
  – SMS +48 725 166 693
  – Adres e-mail tomasz.hruswicki@gmail.com

 3. Preferowana forma komunikacji to komunikacja asynchroniczna – czyli niewymagająca komunikacji obu stron w tym samym czasie, zatem tekstowe środki komunikacji są najbardziej pewne i preferowane we współpracy. Zapewnia to swobodę działań i możliwość skupienia się na istotnych zadaniach wykonywanych na bieżąco przez trenera

 4. Dostępność komunikacyjna trenera określa niniejszy harmonogram:
  – Poniedziałek 8:00 – 16:00
  – Wtorek 8:00 – 16:00
  – Środa 8:00 – 16:00
  – Czwartek 8:00 – 9:00
  – Piątek 8:00 – 16:00
  – Sobota – tylko sytuacje kryzysowe
  – Niedziela – tylko sytuacje kryzysowe

 5. Harmonogram z punktu 4 może zostać zmieniony w wyniku urlopu trenera, choroby lub innych nieprzewidywalnych sytuacjach.

 6. Każdorazowa zmiana harmonogramu czy formy komunikacji zostanie przekazana podopiecznemu mailowo lub za pomocą notatki w aplikacji TrainingPeaks lub Intervals.icu